"Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"


Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa
Zespół Szkół w Gręboszowie
Lider Projektu
"Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"

O programie.

 

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa został wdrożony w Małopolsce w 2004 roku - na gruncie doświadczeń policji holenderskiej.
Głównym założeniem przedsięwzięcia jest budowanie lokalnych środowisk, które chcą pracować na rzecz poprawy oraz poczucia bezpieczeństwa. Idea projektu polega na uczeniu współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne
i społeczne. To edukacja prawna i uczenie właściwych postaw i zachowań od najmłodszych lat. To także próba aktywizowania młodzieży do działań na rzecz innych. W projekcie „każdy coś z siebie daje – każdy określa swój zakres kompetencyjny i zobowiązuje się do realizacji konkretnych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa szkoły”.

 

Celem działań szkoły oraz jej partnerów jest promocja i kształtowanie bezpieczeństwa w szkołach, a równocześnie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli na terenie szkoły i w jej okolicach poprzez:
• podniesienie poziomu wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącej bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza jej obrębem,
• zdobycia umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą,
• zapoznanie uczniów z prawem dotyczącym nieletnich, zasadami odpowiedzialności oraz procedurami postępowania w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych,
• ograniczenie/wyeliminowanie aktów agresji i przemocy wśród uczniów,
• systematyczna i skuteczna profilaktyka zjawisk patologicznych wśród młodzieży.

 

Stopień realizacji wszystkich zadań związanych ze Zintegrowaną Polityką Bezpieczeństwa prowadzony jest dwutorowo. Pierwszy etap odbywa się na poziomie placówki oświatowej, która dokonuje oceny efektywności podejmowanych działań. Drugi etap odbywa się w trakcie audytu przedcertyfikacyjnego, który dokonywany jest raz w roku w miesiącu maju lub czerwcu.

 

Pozytywnym osiągnięciem projektu ZPB jest wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Przemawia za tym także liczba placówek przystępujących do projektu oraz partnerów wspierających je w tych działaniach. Dodatkowo tworzy się ciągłość działań profilaktycznych – począwszy od szkoły podstawowej do uczelni wyższej włącznie. W placówkach oświatowych prowadzone są dodatkowe zajęcia, które wcześniej nie były uwzględniane w programach profilaktycznych. Przeprowadzono także inwestycje związane z infrastrukturą wewnętrzną, jak i zewnętrzną, poprawiające bezpieczeństwo, a związane
z projektowaniem bezpiecznych przestrzeni.

 

Partnerzy projektu w naszej szkole.

 

Jednym z najważniejszych elementów związanych z realizacją projektu jest zaangażowanie wszystkich partnerów.

Główni partnerzy współpracujący w realizacji projektu w naszej szkole to:
Wójt Gminy Gręboszów,
Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,
Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej,
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie,
Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Dąbrowie Tarnowskiej,
Gminny Asystent Rodziny,
Gminny Ośrodek Zdrowia w Gręboszowie,
Parafie w Gręboszowie, Żelichowie i Borusowej,
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej,
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Szkolny.

 

Nasza historia.

 

Do projektu przystąpiliśmy w 2004 roku jeszcze jako Publiczne Gimnazjum w Woli Żelichowskiej im. Stefanii Łąckiej. Realizacja projektu rozpoczęła się od wizyty delegacji holenderskiej w naszej szkole, która wzięła udział w pierwszym spotkaniu partnerów projektu.
Do współpracy w realizacji projektu ZPB zaprosiliśmy Partnerów Projektu, którzy zadeklarowali swoją gotowość wsparcia działań służących naszym uczniom i społeczności szkolnej.

Celem nadrzędnym projektu od samego początku była promocja, kształtowanie, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w gimnazjach, dlatego początkowo uczestniczyły w nim szkoły gimnazjalne, stąd nazwano go „Bezpieczne Gimnazjum”.

Podstawą przyznania Nam Certyfikatu w 2005r. było przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Certyfikat przyznany został przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji na okres 2 lat od daty jego wręczenia. Miał on charakter honorowy. Dodać należy, iż byliśmy pierwszym gimnazjum na terenie Powiśla, które otrzymało ten zaszczytny tytuł.
W następnych latach kontynuowaliśmy działania w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w Gimnazjum i otrzymaliśmy przedłużenie ważności certyfikatu na kolejne 5 lat.

Po przeniesieniu siedziby Gimnazjum do Gręboszowa, już jako Zespół Szkół, staraliśmy się o uzyskanie tytułu Lidera Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, gdyż zgodnie z aneksem do regulaminu nadawania certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, placówka oświatowa, która realizowała założenia projektu przez okres, co najmniej 7 lat i przeszła pozytywne audyty kontrolne otrzymuje od Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji tytuł „Lider Projektu” potwierdzający przygotowanie do samodzielnej kontynuacji projektu przez placówkę.
Posiadanie Certyfikatu i staranie się o tytuł Lidera, zobowiązywało nas do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w naszej szkole,

a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu ZPB na każdym z jego etapów.

W szkole systematycznie są przeprowadzane badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli diagnozujące zagrożenia na terenie szkoły oraz poza nią. Diagnozie poddane zostały dwa obszary realizacji: przemoc szkolna oraz miejsca niebezpieczne, które znajdują się w szkole, lub w jej najbliższym otoczeniu .

W roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół w Gręboszowie otrzymał tytułu Lidera Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

 

Efekty ZPB w naszej szkole.


Pozytywnym osiągnięciem ZPB w naszej szkole jest wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród naszej społeczności. Dodatkowo podjęto szereg działań profilaktycznych w szkole. Przeprowadzono także inwestycje związane
z infrastrukturą wewnętrzną, jak i zewnętrzną, poprawiającą bezpieczeństwo w szkole i jej okolicy
Na ten sukces pracowali wszyscy nasi Partnerzy m.in.: Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Urząd Gminy

w Gręboszowie, którym serdecznie dziękujemy.

 

Regulamin nadawania certyfikatu „Szkoła promująca bezpieczeństwo”.

 

https://malopolska.policja.gov.pl/sites/default/files/users/user687/ZPB/szkoly/aneks_do regulaminu.pdf

https://malopolska.policja.gov.pl/sites/default/files/users/user687/ZPB/szkoly/regulamin_nadawania_certyfikatu_szkola_promujaca_bezpieczenstwo.pdf

 

Zintegrowany Plan Działań na rok szkolny 2016/2017

 

Na podstawie analizy cyklicznie przeprowadzanych ankiet, zespół Partnerów na początku każdego roku szkolnego określa priorytety i tworzy Zintegrowany Plan Działania.

(link do planu)
http://spgreboszow.pl/plan-lekcji-i-inne-wa%C5%BCne-informacje.html

 

opracował: szkolny koordynator ZPB